Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Stadgar för Svenska RP-föreningen

 

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Svenska RP-föreningen (RP-föreningen). Föreningen, som bildades 1990, är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av och för synskadade; både blinda och synsvaga med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och andra ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar.

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att
– följa den forskning som bedrivs kring RETINALA DEGENERATIONER, såväl i Sverige som internationellt, samt på alla sätt stödja denna forskning,
– informera medlemmarna om den medicinska utvecklingen,
– via lokala föreningar eller grupper stödja och hjälpa retinitiker och deras anhöriga,
– informera om hjälpmedel för retinitiker,
– informera och påverka politiker, massmedia och allmänhet om RETINALA DEGENERATIONER.

§ 3. ORGANISATION

Vi har anslutit oss som branschförening till Synskadades Riksförbund (SRF) för att genom vårt medlemskap och status som branschförening stödja SRF:s arbete för att hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt genom anslutningen till SRF öka möjligheterna till social gemenskap och stöd för att underlätta ett aktivt och självständigt liv för våra medlemmar.

§ 4. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas
– retinitiker, person med en diagnostiserad ärftlig degenerativ näthinnesjukdom
– anhöriga, person som är släkt med en retinitiker (anhöriga är ofta anlagsbärare)
– övriga, personer som vill stödja föreningens verksamhet

Mom. 1: Medlemsvillkor
Föreningens medlemmar ska sympatisera med Synskadades Riksförbunds arbete.
Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift.

Mom. 2: Medlemskap i SRF
Föreningsmedlem kan söka medlemskap i SRF. Villkoren för att bli röstberättigad respektive stödjande medlem i SRF framgår av SRF:s stadgar.

Mom. 3: Uteslutning

Föreningsmedlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller SRF kan av föreningsstyrelsen varnas och uteslutas. För föreningsmedlem som även är medlem i SRF gäller även vad som sägs i följande två stycken.

Medlem som uppenbarligen skadar Synskadades Riksförbund kan varnas och uteslutas ur SRF. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av branschförening, lokalförening eller distrikt.

Föreningsmedlem som utesluts av Synskadades Riksförbunds styrelse anses automatiskt utesluten ur föreningen.

§ 5. ANSVARIGHET

Föreningens ekonomiska åtaganden kan endast svara mot dess tillgångar.
Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom Synskadades Riksförbund svarar ej för varandras förbindelser.

§ 6. BRANSCHFÖRENINGS ÅLIGGANDEN

att senast den 15 maj till Synskadades Riksförbund insända verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år,
att fortlöpande redovisa styrelsens sammansättning till Synskadades Riksförbund,
att insända gällande stadgar för branschföreningen till Synskadades Riksförbund,
att erlägga årsavgift till Synskadades Riksförbund,
att även i övrigt följa de föreskrifter som Synskadades Riksförbunds styrelse utfärdar.

§ 7. OMBUD VID SRF:s KONGRESS

Branschföreningen utser ett ombud med ersättare till Synskadades Riksförbunds kongress. Vid val av ombud till kongressen kan utses endast medlemmar i SRF. Ombud får ej vara ledamot av Synskadades Riksförbunds styrelse.

§ 8. FÖRENINGENS ORGAN

Föreningen utövar sin verksamhet genom
a) ordinarie och/eller extra årsmöte liksom ett årligen återkommande höstmöte (också kallat stämma)
b) styrelse
c) revisorer

§ 9. ORDINARIE ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast tjugo dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1) Årsmötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd
3) Årsmötets behöriga utlysande
4) Fastställande av ärendelistan
5) Val av två justerare, tillika rösträknare
6) Val av ordförande för årsmötet
7) Val av protokollsekreterare
8) Styrelsens verksamhetsberättelse
9) Revisorernas berättelse
10) Fastställande av balansräkning och beslut om resultatdisposition
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12) Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna samt valberedningen
13) Val av ordförande på ett år
14) Val av två eller tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt ev. fyllnadsval på 1 år
15) Val av fyra styrelsesuppleanter
16) Ev. övriga förslag från styrelsen
17) Ev. motioner från medlemmar
18) Årsmötets avslutande

Motion, som medlem önskar få behandlad på ordinarie årsmöte, ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Vid årsmötet kan andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte ska av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 50 medlemmar eller då styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast 10 dagar före mötet.

§ 11. HÖSTMÖTE

Ett höstmöte ska hållas senast 30 november varje år. Kallelse till höstmöte ska ske minst tjugo dagar före mötet. Vid höstmötet ska följande ärende förekomma:
1) Behandling av styrelsens budgetförslag och fastställande av årsavgift

§ 12. OMRÖSTNING VID ÅRSMÖTE

Mom. 1: Beslutsfattande
Beslut inom föreningen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad så begär genomförs rösträkning, som sker genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Det förslag har biträtts som fått de flesta rösterna.

Vid årsmötet har varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser till föreningen, en röst. Endast vid omröstningen närvarande föreningsmedlemmar har rösträtt.

Mom. 2: Sluten omröstning
Sluten omröstning ska ske endast vid val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud till SRF:s kongress, om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar på punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom. 3: Val av ordförande
För att bli vald till föreningsordförande krävs enkel majoritet.

Mom. 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid årsmöte och extra årsmöte sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. I sista hand avgör lotten.

§ 13. STYRELSEN

Föreningen ska ledas av en styrelse, bestående av minst fem, högst sju, ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. De senare går in i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro eller avgång som ordinarie ledamöter i den ordning de valts.

Ordförande väljs på ett år och ska vara retinitiker. Övriga ledamöter väljs på två år med hälften varje jämnt år och hälften varje ojämnt år. Suppleanterna väljs på ett år. Minst hälften av de övriga styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara retinitiker.

Styrelsen är under tiden mellan ordinarie årsmöten verkställande organ och ska verka för organisationens ändamål enligt § 2.
Styrelsen ska årligen avge verksamhetsberättelse.

Ordföranden leder styrelsens arbete under verksamhetsåret och representerar föreningen utåt mot myndigheter och andra institutioner.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassaförvaltare. Det åligger kassaförvaltaren att ansvara för att föreningen för noggranna räkenskaper.

Styrelsen utser ett arbetsutskott. Vid behov utser styrelsen dessutom arbetsgrupper för särskilda frågor.

Styrelsen och arbetsutskottet sammanträder enligt fastställd plan eller då ordföranden finner anledning därtill. Styrelsen kan dessutom sammanträda då minst tre av dess ledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig med enkel majoritet och då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens och arbetsutskottets sammanträden ska protokollföras.

Styrelsen fastställer arvode åt av styrelsen tillsatt funktionär.

§ 14. FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen utser.

§ 15. VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSAVGIFT

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Verksamhetsberättelse ska vara revisorerna tillhanda före den 20 februari.

Årsavgiften fastställs av ordinarie eller extra årsmöte. Till ledning för årsmötets beslut om årsavgift ska styrelsen lämna förslag till budget för löpande verksamhetsår samt prognos för närmast därpå följande år.
Beslutad årsavgift ska vara inbetald senast den 1 april under löpande verksamhetsår.

§ 16. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av vid årsmötet valda revisorer. Två revisorer samt två revisorssuppleanter väljs på två år med ena ordinarie revisorn och ena suppleanten varje jämnt år och andra ordinarie revisorn och andra revisorssuppleanten varje ojämnt år.

Revisorerna ska årligen senast den 10 mars avge berättelse över sin granskning av föreningens verksamhet. Revisorerna ska därvid uttala sig ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 17. STADGEÄNDRING

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut på två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena ordinarie. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

De paragrafer som fastställts av Synskadades Riksförbunds kongress, kan ändras endast av kongressen.

§ 18. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Vid föreningens upplösning ska Synskadades Riksförbund, eller om detta ej finns, de som förvaltar Synskadades Riksförbunds tillgångar, förvalta föreningens tillgångar till dess en organisation liknande föreningen bildas och kan överta förvaltningen.

 

Dessa stadgar antogs ursprungligen 1990-11-11. I ovanstående lydelse antogs stadgarna 2017-04-22 att gälla fr.o.m. 2017-05-01.

SRF - Synskadades riksförbund