Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Stadgar för Svenska RP-föreningen

§ 1. FÖRENINGENS NAMN OCH ORGANISATION

Föreningens namn är Svenska RP-föreningen (RP-föreningen). Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av och för synskadade; både blinda och synsvaga med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och andra ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar.

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att
– följa den forskning som bedrivs kring RETINALA DEGENERATIONER, såväl i Sverige som internationellt, samt på alla sätt stödja denna forskning,
– informera medlemmarna om den medicinska utvecklingen,
– via lokala föreningar eller grupper stödja och hjälpa retinitiker och deras anhöriga,
– informera om hjälpmedel för retinitiker,
– informera och påverka politiker, massmedia och allmänhet om RETINALA DEGENERATIONER.

§ 3. ORGANISATION

Vi har anslutit oss som branschförening till Synskadades Riksförbund (SRF) för att genom vårt medlemskap och status som branschförening stödja SRF:s arbete för att hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt genom anslutningen till SRF öka möjligheterna till social gemenskap och stöd för att underlätta ett aktivt och självständigt liv för våra medlemmar.

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:
Svenska RP-föreningen bildades år 1990 och blev ansluten som branschförening inom Synskadades Riksförbund, SRF, år 2010

Synskadades Riksförbund, SRF, är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan könen. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.

Arvode för förtroendevald kan förekomma om arvodet fastställts av respektive organisationsleds högsta beslutande organ.

Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund, SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

Med barn menar vi i dessa stadgar barn och ungdomar som ej har fyllt 18 år.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

Branschföreningens medlemmar ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Branschförening som bryter mot stadgarna, eller inte uppfyller sina skyldigheter gentemot riksförbundet, eller som har färre än femton synskadade medlemmar, kan av riksförbundets styrelse varnas eller uteslutas.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom Synskadades Riksförbund har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

Branschföreningens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3 i riksförbundets stadgar. Branschföreningen beslutar själv om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

§ 4. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas
– retinitiker, person med en diagnostiserad ärftlig degenerativ näthinnesjukdom
– anhöriga, person som är släkt med en retinitiker (anhöriga är ofta anlagsbärare)
– övriga, personer som vill stödja föreningens verksamhet

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:
Mom 1: Synskadad medlem
Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt
– att läsa vanlig skrift eller
– att orientera sig med hjälp av synen eller
– har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Vårdnadshavare till synskadat barn
Stödjande medlem, som är vårdnadshavare till barn som är synskadad medlem enligt § 4 mom 1, utgör en egen medlemskategori. När barnet fyllt 18 år övergår vårdnadshavaren till att bli stödjande medlem enligt § 4 mom 3.

Mom 3: Stödjande medlem
Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Stödjande medlem äger ej rösträtt förutom i styrelse där hon eller han är ledamot.

Mom 4: Familjemedlemskap
Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

Mom 5: Annan medlemskategori
Branschföreningen kan ansöka hos Synskadades Riksförbunds styrelse att ha ytterligare någon medlemskategori. Denna ansökan behandlas av riksförbundets styrelse. Om annan medlemskategori godkänts ska den anges i ett ytterligare moment i denna paragraf.

Tillstånd att ha annan medlemskategori gäller tillsvidare. Förbundsstyrelsen kan dock besluta att återta sådant tillstånd. Medlemskategorin upphör då vid närmsta årsskifte efter att föreningen haft sitt nästa ordinarie årsmöte.

Mom 6: Medlemsavgift
Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 7: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller.

Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. Sådan ansökan ska beskriva i vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar som medlemskap söks. Ansökan prövas av riksförbundets styrelse efter att ha inhämtat yttrande från den förening/det distrikt som ansökan avser.

§ 5. ANSVARIGHET

Föreningens ekonomiska åtaganden kan endast svara mot dess tillgångar.
Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom Synskadades Riksförbund svarar ej för varandras förbindelser.

§ 6. BRANSCHFÖRENINGS SKYLDIGHETER
Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Föreningen ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år till Synskadades Riksförbund.

Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till riksförbundet.

När branschföreningens stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet.

Föreningen ska vara ansluten till organisationens gemensamma medlemsregister och ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuell.

Branschföreningen ska erlägga årsavgift enligt den ordning riksförbundet beslutar.

Branschföreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse beslutar om.

Ledamot i riksförbundets styrelse, eller annan person som riksförbundet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten, årsmöte och andra medlemsmöten.

§ 7. OMBUD VID SRF:s KONGRESS

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Branschföreningar har rätt att utse ombud med ersättare till SRF:s kongress och organisationsråd.
Endast synskadade medlemmar och vårdnadshavare till synskadat barn kan utses till ombud vid riksförbundets kongress och organisationsråd. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse eller anställd inom organisationen.

§ 8. FÖRENINGENS ORGAN

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Branschföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Övriga organ är styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen, vilken granskas av revisorerna. Valberedningen ska förbereda val av styrelse och revisorer.

§ 9. ORDINARIE ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast tjugo dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1) Årsmötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd
3) Årsmötets behöriga utlysande
4) Fastställande av ärendelistan
5) Val av två justerare, tillika rösträknare
6) Val av ordförande för årsmötet
7) Val av protokollsekreterare
8) Styrelsens verksamhetsberättelse
9) Revisorernas berättelse
10) Fastställande av balansräkning och beslut om resultat¬disposition
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12) Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna samt valbered-ningen
13) Val av ordförande på ett år
14) Val av två eller tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt ev. fyllnadsval på 1 år
15) Val av fyra styrelsesuppleanter
16) Ev. övriga förslag från styrelsen
17) Ev. motioner från medlemmar
18) Årsmötets avslutande

Motion, som medlem önskar få behandlad på ordinarie årsmöte, ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Vid årsmötet kan andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte ska av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 50 medlemmar eller då styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast 10 dagar före mötet.

§ 11. HÖSTMÖTE

Ett höstmöte ska hållas senast 30 november varje år. Kallelse till höstmöte ska ske minst tjugo dagar före mötet. Vid höstmötet ska följande ärende förekomma:
1) Behandling av styrelsens budgetförslag och fastställande av årsavgift

§ 12. OMRÖSTNING

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Röstning genom handuppräckning får ej förekomma.

Det förslag har biträtts som fått en majoritet av de avgivna rösterna. Finns det mer än två förslag i sakfrågor ska så kallad kontraproposition användas, det vill säga att två förslag ställs mot varandra i utslagsomröstning. När endast två förslag återstår kan beslut i saken fattas.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt. Röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Val av ordförande
För att bli vald till ordförande krävs stöd från en majoritet av de närvarande röstberättigade. Om fler än två kandidater finns hålls först en omröstning mellan samtliga kandidater. Om ingen då uppnår en majoritet av rösterna genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster.

Mom 3: Val av styrelse och andra grupper
Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 13. STYRELSEN

Föreningen ska ledas av en styrelse, bestående av minst fem, högst sju, ordinarie leda¬möter samt fyra suppleanter. De senare går in i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro eller avgång som ordinarie ledamöter i den ordning de valts.

Ordförande väljs på ett år och ska vara retinitiker. Övriga ledamöter väljs på två år med hälften varje jämnt år och hälften varje ojämnt år. Suppleanterna väljs på ett år. Minst hälften av de övriga styrelseleda¬möterna och suppleanterna ska vara retinitiker.

Styrelsen är under tiden mellan ordinarie årsmöten verkställan¬de organ och ska verka för organisationens ändamål enligt § 2.
Styrelsen ska årligen avge verksamhetsberättelse.

Ordföranden leder styrelsens arbete under verksamhetsåret och representerar föreningen utåt mot myndigheter och andra institutioner.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassaförvaltare. Det åligger kassaförvaltaren att ansvara för att föreningen för noggranna räkenskaper.

Styrelsen utser ett arbetsutskott. Vid behov utser styrelsen dessutom arbetsgrupper för särskilda frågor.

Styrelsen och arbetsutskottet sammanträder enligt fastställd plan eller då ordföranden finner anledning därtill. Styrelsen kan dessutom sammanträda då minst tre av dess ledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig med enkel majoritet och då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens och arbetsutskottets sammanträden ska protokollföras.

Styrelsen fastställer arvode åt av styrelsen tillsatt funktionär.

§ 14. FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen utser.

§ 15. VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSAVGIFT

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Verksamhetsberättelse ska vara revisorerna tillhanda före den 20 februari.

Årsavgiften fastställs av ordinarie eller extra årsmöte. Till ledning för årsmötets beslut om årsavgift ska styrelsen lämna förslag till budget för löpande verksamhetsår samt prognos för närmast därpå följande år.
Beslutad årsavgift ska vara inbetald senast den 1 april under löpande verksamhetsår.

§ 16. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av vid årsmötet valda revisorer. Två revisorer samt två revisorssuppleanter väljs på två år med ena ordinarie revisorn och ena suppleanten varje jämnt år och andra ordinarie revisorn och andra revisorssuppleanten varje ojämnt år.

Revisorerna ska årligen senast den 10 mars avge berättelse över sin granskning av föreningens verksamhet. Revisorerna ska därvid uttala sig ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 17. STADGEÄNDRING

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid branschföreningens årsmöte.

De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för branschföreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till branschföreningens årsmöte.

Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från branschföreningen.

Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning.

§ 18. ÅTGÄRDER VID OEGENTLIGHETER ELLER MISSKÖTSEL

Nedan följer av RP-föreningens status som branschförening i SRF och återstående artiklar i denna paragraf är hämtade från SRF:s stadgar och är direkt inkorporerade i RP-föreningens stadgar:

Riksförbundet ska omedelbart informeras, om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom distrikt, lokalförening eller branschförening. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder.

Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet överta förvaltningen.

Vid begäran från branschföreningen kan riksförbundets styrelse under en begränsad tid om högst ett år tillsätta en interimsstyrelse som då övertar ansvaret för verksamheten och förvaltningen av föreningens tillgångar. Detta har som syfte att återbilda, omvandla eller avveckla föreningen. Vid avveckling ska Synskadades Riksförbund bereda medlemmarna i branschföreningen möjlighet att utöva liknande verksamhet inom SRF-organisationen.

§ 19. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Vid föreningens upplösning ska Synskadades Riksförbund, eller om detta ej finns, de som förvaltar Synskadades Riksförbunds tillgångar, förvalta föreningens tillgångar till dess en organisation liknande föreningen bildas och kan överta förvaltningen.

Dessa stadgar antogs ursprungligen 1990-11-11. Text inom hakparantes uppdateras efter höstmöte 2022 [I ovanstående lydelse antogs stadgarna 2009-10-10 att gälla fr.o.m. 2010-01-01.]

Klicka här för att ladda ner stadgarna (PDF)

SRF - Synskadades riksförbund

Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477